خرداد ۱, ۱۳۹۸

ناهید بیارجمندی در میان ۱۵ چهره تاثیرگذار راگبی زنان جهان

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.
خرداد ۱, ۱۳۹۸

نقش ورزش و رژیم غذایی در ام اس

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.
خرداد ۱, ۱۳۹۸

چالش های فرهنگی ورزش زنان/ چاقی ؛ خطر جدی بیخ گوش زنان

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.
خرداد ۴, ۱۳۹۷

۱۰ حرکت مهم یوگا

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.
خرداد ۱, ۱۳۹۸

ناهید بیارجمندی در میان ۱۵ چهره تاثیرگذار راگبی زنان جهان

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.
خرداد ۴, ۱۳۹۷

۱۰ حرکت مهم یوگا

ورزش کردن آن قدرها هم سخت نیست. با انجام 10 حرکت مهم یوگا که باید هر روز انجام داد و حداکثر 15 دقیقه از وقت ما را می گیرد می توان تا حدود زیادی بر مشکلات ناشی از کم تحرکی و به ویزه مشکلات ستون فقرات غلبه کرد.